ნატო ვაჩნაძის პრემია

პრემიის შესახებ

საბჭოს საერთო გადაწყვეტილებით შეირჩევა ქალი პროფესიონალი, რომელსაც მოცემულ წელს გადაეცემა პრემია.
ნატო ვაჩნაძის პრემიის მფლობელს გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გადასცემს ფულად ჯილდოს: 5000 ლარს.